อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภาษา
ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 4/2563
28 ตุลาคม 2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 4/2563

 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เลา 13.30 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

การประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ได้ประกาศใช้เเล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 จึงจะได้นำเสนอการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จึงเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก.