ภาษา
ปรับขนาดตัวอักษร
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยน
ภาษา
กิจกรรมกลุ่มจังหวัดฯ
ความก้าวหน้าโครงการ
ลำดับที่ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สถานะล่าสุด ผลการเบิกจ่าย วันที่อัพเดท
1 กิจกรรมปรับปรุงทางหมายเลข 35 ตอนข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโ... 47,762,611.87 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร กำลังดำเนินการ 7,164,391.78 1 มี.ค. 65
2 กิจกรรมงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3187 ตอนเขื่อนเพชร - บางกุฬา ระห... 29,870,000.00 แขวงทางหลวงเพชรบุรี กำลังดำเนินการ 0.00 12 ม.ค. 65
3 กิจกรรมจัดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย 1,677,900.00 สำนักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด กำลังดำเนินการ 65,490.65 16 มี.ค. 65
4 กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพทำการตลาดสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยเกษตรกรผ... 114,000.00 สำนักงานเกษตรจังหวัดในกลุ่มจังหวัด กำลังดำเนินการ 65,490.65 1 มี.ค. 65
5 กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายแยกทางหลวงหมายเลข 37 - สนามบินบ่อฝ้าย ... 32,530,000.00 แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี เสร็จสิ้น 10,409,600.00 1 มี.ค. 65
สื่อ
ประชาสัมพันธ์
มัลติมีเดีย
ลิงค์สำคัญ