อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภาษา
ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาและประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
26 ธันวาคม 2562

เวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 18.00 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นประธานเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 – 2565) และประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ณ ห้องนพรัตน์ แกรมบอลรูม โรงแรมรอยัลไดมอล อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบรุี

ในช่วงเช้าเป็นการแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนราชการและภาคเอกชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุท รสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และในช่วยบายเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 5/2562