อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภาษา
ปรับขนาดตัวอักษร
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายกอบชัย บุณอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องพรีบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ตามระเบียบวาระการประชุม

 

โดยมีเรื่องเพื่อทราบและการติดตามผล การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม), งบประมาณ พ.ศ. 2562 การการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และเรื่องพิจาณา การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก  กิจกรรมอบรมอาสาสมัครด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  และกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2