อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภาษา
ปรับขนาดตัวอักษร
ภาพกิจกรรม
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ไตรมาสที่ 2

เมื่อวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าคณะทำงานฯ นำคณะทำงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ลงพื้นที่ 4 จังหวัด (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 -2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ไตรมาสที่ 2 และติดตามความพร้อมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566

โดยได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานในพื้นที่ของทั้ง 4 จังหวัด และหน่วยดำเนินงานในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้การตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการฯครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย