อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภาษา
ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณส่วนที่ 2
28 มกราคม 2563

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.30 – 17.00 น. นางวันเพ็ญ มั่งศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณส่วนที่ 2 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่าง วันที่ 29-30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรม ปรินซ์ พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ

 

งบประมาณ ส่วนที่ 2

(1 โครงการ 8 กิจกรรม งบประมาณ รวม 232,015,000 บาท )

โครงการ/กิจกรรมงบประมาณหน่วยดำเนินการ

โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก จำนวน 8 กิจกรรม232,015,000 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้าง Recycling ผิวทาง สาย สค.4056 แยกทางหลวง หมายเลข 3091 – บ้านดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผิวจราจรกว้าง 14.00 เมตร ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร36,500,000แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 246,000,000สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

     กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงเส้นทางจักรยานจากหาดเจ้าสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี ถึง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 10 ล้านบาท(10,000,000)

     กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างเส้นทางจักรยานจากหาดเจ้าสำราญ – ชะอำ ระยะทาง 8.000 กิโลเมตร งบประมาณ 36,000,000 บาท(36,000,000)

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปรับปรุงถนนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลเลียบทางรถไฟ เส้นทาง บ้านหนองบุญยงค์-โรงเรียนวัดบ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 5.100 กิโลเมตร (ภายใต้โครงการ ป่าในเมืองโดยประชาชนมีส่วนร่วม)80,000,000สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส.2015 แยก ทล.35 – บ.คลองแขก อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ระยะทาง 3.155 กิโลเมตร35,000,000แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

กิจกรรมที่ 5 เสริมศักยภาพการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 21,315,000สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี

     กิจกรรมย่อยที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพทีมกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ(911,600)

     กิจกรรมย่อยที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพอาสาจราจรเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(403,400)

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมแรลลี่เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 22,000,000สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 27,200,000สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว(3,500,000)

     กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน(2,240,000)

     กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี(1,460,000)

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรีแบบบูรณาการ24,000,000สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ในภาพรวม(16,000,000)

     กิจกรรมย่อยที่ 2 จัด Road Show ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ตามภูมิภาคต่าง ๆ(8,000,000)

งบประมาณส่วนที่ 2 รวม 1 โครงการ 8 กิจกรรม232,015,000