อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภาษา
ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคัดเลือกรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมคัดเลือกรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

วันนี้ เวลา 13.30 น. นายกอบชัยบุญ อรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกรับทุนฝึกอบรมฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนดังกล่าว จำนวน 8 คน

โดยที่ประชุมมีมัติให้ผู้ได้รับคัดเลือกรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามลำดับ

ลำดับที่ 1 นายณัฐวุฒิ กุสุโมทย์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่ 2 นางสาวพรทิพย์ สุนทรโสภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำรอง นายนฤชิต วิมิตตะนันทกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม