อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภาษา
ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุม คณะทำงานตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตาม และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2562
17 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่16 ธันวาคม 2562 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 มอบหมาย นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม คณะทำงานตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตาม และเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

   ที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัตราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จากโครงการดังกล่าวมีหน่วยงานเสนอขอรับ  การจัดสรรงบประมาณ จำนวน 29 โครงการ เป็นเงิน 673,739,410 บาท