อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภาษา
ปรับขนาดตัวอักษร
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้จัดประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 เวลา 13.30 น.

โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานคณะทำงานในการประชุม

มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วย สนจ.เพชรบุรี สนจ.ประจวบคีรีขันธ์ สนจ.สมุทรสงคราม สนจ.สมุทรสาคร คลังจังหวัดเพชรบุรี ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง เป็นคณะทำงาน และผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นเลขานุการคณะทำงาน

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อตรวจสอบและสำรวจสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อทำการโอนสินทรัพย์คุณภาพดีให้กับหน่วยงานผู้รับโอนเพื่อไปบำรุง ดูแล รักษาต่อไป 

ภาพกิจกรรมอื่นๆ