อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
ภาษา
ปรับขนาดตัวอักษร
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
“เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรและอาหารปลอดภัย อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยวชั้นนำเชิงธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า”
วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบุรี
เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่
น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ
วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสาคร
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรและอาหารปลอดภัย
ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมเป็นสุข
วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรสงคราม
เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำอย่างยั่งยืน 
แหล่งผลิตอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย
เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้มีมูลค่าสูง
มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับนานาชาติ เกษตรปลอดภัย
ด่านสิงขรระเบียงเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมผาสุกภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง