ภาษา
ปรับขนาดตัวอักษร
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยน
ภาษา
กิจกรรมกลุ่มจังหวัดฯ
ความก้าวหน้าโครงการ
ลำดับที่ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สถานะล่าสุด ผลการเบิกจ่าย วันที่อัพเดท
1 กิจกรรมพัฒนาไฟฟ้าแสงสว่างเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน ปข.2027 แย... 9,570,000.00 แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ กำลังดำเนินการ 0.00 19 ต.ค. 65
2 กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายแยกทางหลวงหมายเลข 37 - สนามบินบ่อฝ้าย ... 37,420,000.00 แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี กำลังดำเนินการ 0.00 19 ต.ค. 65
3 กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแย... 33,000,000.00 แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ กำลังดำเนินการ 0.00 19 ต.ค. 65
4 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบ High Mast ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 06... 7,546,000.00 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ กำลังดำเนินการ 0.00 19 ต.ค. 65
5 กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส.2003 แยกทางหลวง หมายเล... 37,500,000.00 แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม กำลังดำเนินการ 0.00 19 ต.ค. 65
สื่อ
ประชาสัมพันธ์
มัลติมีเดีย
ลิงค์สำคัญ